SVEDOK InternetBroj 1208.

Poseta
5905520

Rajhstag u Progresu?!

Mađarizacija ili - kako su nas odnarođavali?

„Zoranin zakon“ o prevozu putnika krši osnovno ljudsko pravo na rad

Javna prozivka, tajno „muljanje“

Od Karla Marksa do kapitalizma


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Otvoreno pismo akademika Caslava Ocića, predsedniku Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimiru S. Kostiću
Javna prozivka, tajno „muljanje“

       Poštovani g. Diniću,
      
       S obzirom na to da do danas 13. oktobra 2019. nisam od Predsednika SANU dobio nikakv odgovor na moju molbu molio bih Vas da ovo moje pismo Predsedniku SANU, ako smatrate da zaslužuje pažnju javnosti, objavite u Svedoku.
       Zahvaljujem Vam se i pozdravljam Vas srdačno i s poštovanjem
       Caslav Ocić
      
       SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
       Akademiku VLADIMIRU
       S. KOSTIĆU
       PREDSEDNIKU SANU
      
       Uvaženi g. Predsedniče,
       pre četiri meseca uputio sam Vam sledeće pismo:
      
       „SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
       Akademiku VLADIMIRU S. KOSTIĆU
       Predsedniku SANU
       Učesnicima Godišnje skupštine SANU (13. jun 2019)
      
       Predmet: zahtev C. Ocića za skidanje oznake tajnosti sa četiri (dole navedena) dokumenta i za njihovo zvanično (preko pisarnice) dostavljanje C. Ociću kako bi mu bila data prilika da odgovori na, u tim dokumentima iznete teške – a po njegovom mišljenju neosnovane – optužbe protiv njega
       ?????????,
      
       Poštovani,
      
       1. Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU (GI „JC“ SANU) – kraj 2015 i početak 2016. godine. „Clanovi Naučnog veća“ Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU 17. 12. 2015. godine „obratili su se za pomoć“ Izvršnom odboru SANU (IO P) i predsedniku SANU. Izvršni odbor i predsednik SANU treba da im pomognu u borbi protiv predsednika Naučnog veća GI „Jovan Cvijić“ (Caslava Ocića) koji, dovodeći u pitanje realizaciju sporazuma GI „JC“ SANU i privatne Beogradske bankarske akademije o zajedničkom korišćenju poslovnog prostora (?!), insistiranjem na zakonitosti u izdavačkoj delatnosti (da se razjasni da li se direktor Instituta samo dopisao na jednu monografiju /doktorsku disertaciju/ autorke iz Novog Sada koju Institut treba da izda ili je on stvarni koautor) i drugim sličnim činidbama, koči i onemogućava razvoj Instituta. Urgentnost rešavanja razvojnih pitanja Instituta (u vreme Ocićevog službenog odsustva iz zemlje) u dopisu „članova Naučnog veća“ objašnjava se njihovom (članova) psihičkom opterećenošću (Ocićem?!) i informacijom koju si ti članovi dobili od Biljane Šuput, pravnog eksperta SANU, da dopis Izvršnom odboru treba dostaviti što pre, nikako posle 25. decembra, jer posle tog datuma u 2015. godini IO više neće držati sastanke.
       Na sednici održanoj 24. decembra 2015. pod tačkom 25. IO P SANU je zaključio da su „članovi Naučnog veća“ u glavnim optužbama i zahtevima u pravu vizavi predsednika Naučnog veća Ocića i dao im nekoliko praktičnih uputstava i preporuka kako da u vezi s tim postupaju. (Podrobnije o tome videti u bloku „Generalna proba“ 1 do 6 /gde se iznose dokumenti o eventualnoj vezi GI s trgovinom uticajem/ u zborniku Sporovi o budućnosti Srbije i SANU: Šta i kako dalje? Drugi deo: Istina i sloboda , prir. C. Ocić, Beograd: Ister 21 i 4SE, 2018, str. 40–51).
       Dopis „članova Naučnog veća“ Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU IO P SANU od 17. 12. 2015, po mom mišljenju, sadrži mnoštvo neosnovanih optužbi na moj račun. Sredinom januara 2016. iz zapisnika sa sednice IOP od 24. 12. 2015. saznao sam za pristrasne zaključke IO donete na osnovu dopisa o čijem postojanju (iako sam glavni „junak“ toga dopisa) ništa nisam znao a nisam ni pozvan da se pred članovima IO o tome izjasnim, dakle lišen sam elementarnog prava da se čuje i druga strana (audiatur et altera pars).
       Otišao sam kod predsednika SANU i zamolio ga da mi da kopiju dopisa „članova Naučnog veća“ IO P SANU. On se silno iznenadio tim mojim zahtevom („Šta će Ti to?“) i tek na moje insistiranje dao mi privatno (da niko ne sazna) kopiju pod uslovom da je nikom – ni članovima Odeljenja društvenih nauka niti bilo kom drugom – ne pokazujem.
       Poslao sam samo potpisnicima tog dopisa upit da bih proverio da li su njihovi potpisi autentični, s obzirom na to da me je u međuvremenu, sada počivši, akademik Vojislav Stanovčić, predsednik Upravnog odbora GI „JC“ SANU, obavestio da on nije potpisao taj dopis i da je njegov potpis falsifikovan. Nikada nikome taj dopis nisam pokazivao. Držao sam se date reči. Uputio sam 13. januara 2016. Predsedništvu IO P SANU pismo (na pet strana) u kome sam osvetlio problematičnu situaciju u Institutu, 11. aprila 2018. od IO P i Predsednika SANU sam zatražio pravno tumačenje nekih (po mom sudu protivpravnih) odluka Instituta, tražio zaštitu zakonitosti....
       Na sve ovo su se IO P i Predsednik oglušili. Nisam dobio nikakav odgovor ... tražio sam u više navrata od Predsednika da mi „ne-tajno“ (dakle, zvanično) dostavi dopis „članova Naučnog veća“ Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU Izvršnom odboru P SANU od 17. 12. 2015. Dosad ga nisam dobio. Molio bih stoga Predsednika da mi – bez većeg odgađanja – ovaj dopis zvanično (preko pisarnice) dostavi. Takođe bih molio učesnike Godišnje skupštine SANU da ovaj moj zahtev podrže kako ne bih bio prinuđen da zatražim pomoć od Zaštitnika građana i/ili sredstava informisanja.
       2. Intervju Pečatu C. Ocića i tajni raspis predsednika Kostića – septembar 2018. U nedeljniku Pečat (broj 535 od 7. septembra 2018) objavljen je intervju sa mnom pod naslovom „Ubili su Boga, sad ubijaju čoveka“ (prenet u celini sledećeg dana u Večernjim novostima, a potom na brojnim portalima). IO P SANU (u stvari predsednik SANU, jer pregledajući zapisnike sa sednica IO P nisam primetio da je tačka pod kojom bi se razmatralo i odlučivalo o predmetnom demantiju bila uopšte tih dana na dnevnom redu sednica IO P) uputio je demanti nedeljniku u kome piše da je sve što je Ocić rekao „van svake realnosti“. Naravno da takav demanti koji ništa argumentovano ne opovrgava nijedne ozbiljne novine ne objavljuju. Pa se to desilo i s narečenim Predsednikovim demantijem. Predsednik SANU je onda napisao na sedam stranica „argumentovan“ odgovor koji začudo nije poslao Pečatu nego svim članovima SANU (izuzev Ocića) tražeći od njih podršku za svoje stavove. (Koliko se sećam, dobio je samo jedno pismo podrške iz Londona.) Ne samo da taj raspis nije stigao do mene nego je gospođi Jasmini Jovanović zabranjeno da taj tajni raspis prosledi i meni. Stoga bih molio (kao i u prethodnom slučaju) da mi se taj Predsednikov raspis zvanično (preko pisarnice) dostavi kako bih i na njega mogao javno da odgovorim. Takođe bih molio učesnike Godišnje skupštine da ovaj moj zahtev podrže kako ne bih bio prinuđen da se obraćam Zaštitniku građana i/ili sredstvima informisanja.
       3. Zabrana održavanja razgovora za okruglim stolom o KiM – oktobar 2018. Predsedništvo SANU uputilo je 16. 10. 2018. (direktan) dopis članovima Odbora za ekonomske nauke u kojima ih obaveštava da uskraćuje podršku organizovanju razgovora za okruglim stolom na temu Kosova i Metohije, jer je predsednik Odbora Ocić mimo procedure inicirao taj skup i za njegove održavanje „pridobio“ ostale članove Odbora služeći se pri tome „neadekvatnim“ informacijama. Kopiju ovog dopisa Predsedništva članovima OEN dobio sam od nekoliko članova OEN i izneo ga na sednicu Odbora. Stavovi i mišljenja članova OEN formulisani su u zapisniku čija kopija je potom otišla članovima Predsedništva kao odgovor na njihovu „zabranu“ skupa. Stoga bih molio da mi što je moguće pre službeno bude dostavljeno ovo pismo kako bih mogao da na njega reagujem.
       4. Zabrana publikovanja zbornika radova o KiM – proleće 2019. Razgovor za okruglim stolom o KiM (i uz pomoć savremene elektronike) rezultirao je kolekcijom dragocenih 18 autorskih priloga (s pohvalama eminentnih i kompetentnih recenzenata); zbornik je već početkom 2019. bio prelomljen i spreman za štampu. IO P SANU je zabranio štampanje tog Zbornika (Kosovska vertikala ili neokolonijalna horizontala? Demografski, ekonomski, socijalni, pravni, geopolitički i ekološki aspekti kosovskometohijskog pitanja) u seriji Ekonomski zbornici (i uopšte kao izdanje SANU).
       (Zbornik su u međuvremenu objavila četiri izdavača, prvo izdanje je rasprodato, uskoro izlazi drugo.) Zabrana je izazvala burnu reakciju među članovima OEN, što se moglo videti iz zapisnika. Na to je reagovao Izvršni odbor LICNO i uputio (opet potajnički – svim članovima, osim C. Ociću) pismo direktno članovima OEN u kome se (u smešnom spletkaroškom stilu) Ocić optužuje za uspostavljanje „paralelizma vlasti“ i za slična zlodela. Uvid u sadržaj tog „pisma“ stekao sam na osnovu kopija koje su mi prosledile kolege iz OEN. Nekoliko puta sam urgirao kog gospođe Jasmine Jovanović1 da mi pošalje to pismo. Ona se svaki put pozivala na odluku Izvršnog odbora da se to pismo ne šalje meni, iako se i ovde, ne znam koji put, svakako već u farsičnom vidu, u tim tajnim spisima ponavlja priča o meni kao glavnom negativnom junaku.
       Stoga ponavljam molbu predsedniku SANU (odnosno Izvršnom odboru „lično“) da mi zvanično (preko pisarnice) dostavi kopiju Pisma IO članovima OEN (od 28. maja 2019, broj 235/1) kako bih mogao na njega javno da odgovorim. Takođe bih molio učesnike Godišnje skupštine da ovaj moj zahtev podrže kako ne bih bio prinuđen da se (izložen permanentnom mobingu) – a radi zaštite svog integriteta i u odbrani elementarnih ljudskih i građanskih prava i sloboda – obratim Zaštitniku građana i/ili sredstvima informisanja.
       Nadam se da će ovim mojim (nepretencioznim) zahtevima biti udovoljeno. Cini mi se da je za to potrebno samo malo – dobre volje.
       Uz srdačne pozdrave i s poštovanjem Caslav Ocić,
       red. član SANU
       U Beogradu, 12. juna 2019.“
      
       Do danas 4. oktobra 2019. godine nisam dobio ni jedan od navedenih (tajnih) dokumenata. Stoga Vas lično molim da mi ih dostavite u štampanoj (i elektronskoj) formi do 15 časova 8. oktobra t. g. Ukoliko do tog datuma tražene dokumente ne dobijem ovo pismo će poprimiti otvoreni (javni) karakter. Istovremeno će ono postati deo mog tužbenog zahteva kojim ću pokušati sudskim putem da ostvarim svoja prava – da na tajne denuncijacije odgovorim javno. Nesumnjivo da je u opštem interesu i da ovakvi flagrantni slučajevi samovolje i zloupotrebe službenog položaja budu primerno kažnjeni i da o tome javnost bude obaveštena. Na sreću, u ovakvim slučajevima, naši sudovi u poslednje vreme reaguju vrlo brzo tako da se nadam da neću dugo čekati na pravosnažnu sudsku presudu. Pored nade, tu je i vera da Vaša sila arogancije (zasnovana na Vašem čvrstom uverenju da Vam niko ništa ne može, da možete da radite šta hoćete, jer imate bezrezervnu podršku relevantnih faktora u SANU i – još više! – van SANU!?) neće izdržati prvu ozbiljnu proveru. Jer:
      
       Šta je čovek, a šta je tek vlast.
       Sve je prolazno.
      
       Znao je to stari kineski pesnik još pre osam vekova. Nikad nije kasno da i mi tu mudrost usvojimo: ne da je koristimo kao slogan predapokaliptičkog marketinga nego da je – živimo.
      
       S kolegijalnim pozdravom
       Caslav Ocić, red. član SANU
       U Beogradu, 4. oktobra 2019.
      
      
       1 Na primer: „Poštovana gospođo Jovanović,
       Od više članova Odbora za ekonomske nauke dobio sam kopiju Pisma (od 28. maja 2019, broj 235/1) Izvršnog odbora SANU članovima ovog Odbora čiji sam ja trenutno predsednik. To pismo u kome se nalazi bezbroj optužbi na moj račun – nisam dobio. Molim Vas da s tog pisma skinete oznaku „tajno“ i da mi ga što je moguće pre službeno dostavite kako bih mogao da na njega reagujem.“


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX